• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

http://www.weloverta.org/site/wp-content/uploads/2012/05/5New.jpg

http://www.weloverta.org/site/wp-content/uploads/2012/05/3New.jpg

การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชนสืบเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ รัฐดาร์ฟูร์มีความแห้งแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่
เมือง Foro Buranga ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ
นำรถบรรทุกน้ำมาให้บริการ ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการแย่งชิงน้ำอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงได้มีการหารือร่วมกับ
ผู้แทนองค์กรต่างๆ ของ UN และ องค์กรท้องถิ่น ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถาวร
ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำภายในเมือง ForoBuranga โดยให้ กกล.ฉก.๙๘๐
ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๒ จุด ในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงาน WEP
(WATER EQUIPMENT PROJECT) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบการขุดเจาะบ่อน้ำาบาดาลดำเนินการ
สำรวจพื้นที่ขุดเจาะโดยใช้ระบบดาวเทียมเป็นหลักรวมทั้งจะมีหน่วยงานอื่นๆ ของ UN ร่วมรับผิดชอบการจัดทำ
ระบบการกักเก็บน้ำ และระบบท่อส่งน้ำให้กับประชาชน

http://www.weloverta.org/site/wp-content/uploads/2012/05/1New.jpg

เมืองโฟโรบารังก้า ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมุกจาร์ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร
เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นดาร์ฟูร์ตะวันตก และเป็นเมืองชายแดนที่ติดประเทศชาด ความท้าทายของภารกิจในครั้งนี้
อยู่ตรงนี้ล่ะครับ เพราะเราจะต้องนำยุทโธปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงยานพาหะนะต่างๆ
ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจากฐานปฏิบัติการเมืองมุกจาร์
ไปปฏิบัติงาน ณ เมืองโฟโรบารังก้า! โดยการจัดกำลังในการออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้การเคลื่อนย้ายกำลังพล
และยุทโธปกรณ์ได้จัดออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ให้การระวังป้องกันและให้การสนับสนุนภารกิจ
และตอนขุดเจาะบ่อน้ำบาล (ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดเจาะน้ำบาดาลที่ จัดมาจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)
ทางนายทหารประสานงานได้ดำเนินการประสานงานกับ ฐานปฏิบัติการของประเทศบูร์กินาฟาโซ ที่ประจำอยู่
ณ เมืองโฟโรบารังก้าเพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องที่พักของกำลังพล และสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนในภารกิจ
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในครั้งนี้ อาทิน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำมันที่ใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจ
หลังจากการประสานงานเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยทางส่วนกำลังพลที่จะเข้าพื้นที่ขุดเจาะ ก็ได้ดำเนินการเดินทาง
เข้าพื้นที่ขุดเจาะร่วมกับเจ้าหน้าที่ WEP (WATER EQUIPMENT PROJECT) พร้อมกับส่วนระวังป้องกัน
และเมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ขุดเจาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำหรับการตั้งเครื่องขุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลและได้นำยุทโธปกรณ์ที่จำาเป็นต่างๆ ดำเนินการติดตั้งเพื่อพร้อมใช้งานในขั้นตอนการขุดเจาะ
เริ่มจากการขุดบ่อน้ำโคลนก่อนเพื่อเป็นการเปิดหน้าดินในการใช้หัวเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเจาะผ่านทะลุชั้นดิน
และหินในแต่ละชั้นและได้พบน้ำบาดาล ที่ระดับความลึก ๕๔ เมตร ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนการใส่ท่อเหล็ก
เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านขึ้นมาได้โดยได้มีการทดสอบปริมาณของน้ำที่ไหลออกมาซึ่งจากการตรวจสอบ
พบว่ามีปริมาณของน้ำวัดได้ ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงซึ่งเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

http://www.weloverta.org/site/wp-content/uploads/2012/05/2New.jpg

ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจขุดเจาะบ่อน้ำาบาดาลของกองพันทหารไทยในครั้งนี้ ได้เป็นที่ยอมรับและได้รับความชื่นชม
จากประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ WEP เป็นอย่างมาก ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณกำลังพลทุกนายและทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องในภารกิจในครั้งนี้ ทั้งตอนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลส่วนประสานงานและบังคับบัญชาส่วนระวังป้องกัน
และส่วนสนับสนุนถึงแม้ว่าในการปฏิบัติภารกิจกำลังพลทุกคนจะต้องปฏิบัติภารกิจที่ เหน็ดเหนื่อยท่ามกลางอากาศ
ที่ร้อนระอุกว่า ๔๕ องศาเซลเซียส ในตอนกลางวันและอุณหภูมิที่ลดต่ำลงกว่า ๑๗ องศาเซลเซียส ในห้วงเวลากลางคืน
อีกทั้งยังต้องประสบปัญหาอื่นๆ ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจซึ่งมากบ้างน้อยบ้าง แต่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความตั้งใจ
ของกำลังพลทุกนายและความไม่ ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆกลับกลายเป็นพลังให้กำลังพลทุกนายต่างช่วยกัน
คนละไม้คนละมือทำงานและแก้ไขปัญหาต่ างๆ จนสามารถปฏิบัติภารกิจขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
ณ เมืองโฟโรบารังก้า ในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จและเดินทางกลับถึงฐานปฏิบัติการมุกจาร์อย่างปลอดภัยทุกนาย

http://www.weloverta.org/site/wp-content/uploads/2012/05/4New.jpg

Credit ภาพจาก : ททบ.5